Appix

Appix website and branding

Don, 09 Apr 09

Van harte welkom bij Appix dat voor applicaties en pixels staat. Applicaties omdat we snelle, veilige en gebruiksvriendelijke applicaties bouwen. Pixels omdat we alle applicaties mooi vormgeven in een hoogstaand design naar wens van de klant.
We zorgen voor totaalpakketten maar ook voor op maat gemaakte oplossingen. Voor een willekeurig design en/of het drukken hiervan bent u hier ook aan het goede adres.

Lees meer

Projecten

Appix
webapplications

Webapplications

Lees Meer

Met webapplicaties denken we in de eerste plaats aan ons Content Management System voor het snel en makkelijk beheer van uw website. Maar ook aan meer uitgebreide applicaties zoals klantenbeheer, stockbeheer, facturatiesystemen en andere applicaties die een tijds- en administratievoordeel vormen voor uw bedrijf of vereniging..

website

Website

Lees Meer

Een website nodig? Wij zorgen voor een aanvulling van uw naamkaartje online of een volledige website met snel en eenvoudig te gebruiken weblogs, foto-albums, gastenboeken, webshops en noem maar op. De website wordt op maat gemaakt en met regelmatige feedback komen we tot uw gewenste resultaat..

branding

Branding

Lees Meer

Bent u een opstartend bedrijf, vereniging of zelfstandige en zoekt u iemand die u kan voorzien van een logo, naamkaartjes, flyers, posters, autobestickering? Dan bent u bij ons ook aan het goeie adres. In samenspraak met de klant en regelmatige feedback zorgen we voor elk design dat u nodig zou hebben en ook het drukken hiervan..


About

Voorwaarden


1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.

2. Wij zullen al het mogelijke doen om elk project zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

3. De offertes zijn ten allen tijde vrijblijvend en zonder verbintenis;

4. Een bestelling wordt slechts definitief na ontvangst van het voorschot dat 30% van de totaalfactuur bedraagt. Door te bestellen, verbindt de koper zich door onderhavige algemene voorwaarden, die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen;

5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, bovenop vergoeding voor het reeds gepresteerde werk.

6. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst;

7. Alle prijzen zijn opgemaakt zonder BTW. De BTW is altijd ten laste van de koper;

8. Protest tegen de factuur dient te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de factuurdatum.

9. Alle facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. Bij buitenlandse leveringen zijn de facturen vooraf betaalbaar op onze rekening;

10. Bij niet of gedeeltelijke betaling van een factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de factuurdatum van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 150). Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

11. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

12. Zolang de geleverde goederen/werken niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.De vermogensrechtelijke aspecten van het auteursrecht gaan slechts over op de koper bij volledige betaling van de factuur.

13. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen.

14. Deze verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.